Aktualności

Węzeł transportowy MOF Słupska

wtorek, 24 październik 2017 10:34 Napisane przez

W dniu   12 września 2017 r. Miasto Słupsk zawarło z Zarządem Województwa Pomorskiego Umowę nr: RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. “Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ogólnodostępnego dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz bezpłatnymi parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”, „Kiss&Ride”. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięty i efektywnie funkcjonujący zintegrowany publiczny transport zbiorowy w skali powiatowej i regionalnej. W tym celu planuje się:

 • budowę układu drogowego umożliwiającego wpięcie węzła w system dróg wyższego rzędu, w tym ul. Sobieskiego, budowę oświetlonych chodników, ciągów pieszo–rowerowych, ścieżek rowerowych;

 • zakup 5 szt. taboru komunikacji miejskiej;

 • budowę budynków obsługi węzła wraz z niezbędnym wyposażeniem;

 • wprowadzenie systemu biletu elektronicznego (karty miejskiej);

 • rozwinięcie sytemu dynamicznej informacji pasażerskiej;

 • wprowadzenie elementów priorytetów dla transportu zbiorowego;

 • kampanię informacyjno-edukacyjną promującą transport zbiorowy.

Cele i efekty Projektu:

 • poprawa dostępności, sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym;

 • przeciwdziałanie powstawaniu obszarów komunikacyjnego wykluczenia;

 • zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego (wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego);

 • wzmocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność niskoemisyjna);

 • zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców;

 • poprawa atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego, w tym dla osób niepełnosprawnych;

 • rozwój terenów przyległych do węzła - rewitalizacja gospodarcza i społeczna obszaru;

 • poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

Wskaźniki:

- liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - 1 szt.

- liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
- liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 5 szt.
- wzrost liczby pasażerów przewiezionych w ramach kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich z węzła w roku 2023 o 1500 osób na dobę w stosunku do roku 2012.
- wprowadzenie systemu biletu elektronicznego - 1 szt.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 44 983 996,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 39 692 659,98 PLN.

Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie nieprzekraczającej: 33 738 760,98 PLN.

Rozświetlamy MOF Słupska

wtorek, 07 marzec 2017 12:28 Napisane przez

Projekt partnerski pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 2 lutego br. otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.4 Redukcja emisji - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 i uplasował się na wysokim drugim miejscu na liście rankingowej Województwa Pomorskiego. W dniu 1 marca 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.

Wniosek aplikacyjny w ramach projektu partnerskiego dla przedsięwzięcia ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska złożyło Miasto Słupsk jako Lider, Gmina Miasto Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk oraz Gmina Dębnica Kaszubska.

Przedmiotem partnerskiego projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ilości 5 572 szt. poprzez wymianę opraw na energooszczędne typu LED, wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostanie łącznie 5 572 szt. punktów świetlnych, z czego na terenie Miasta Słupska - 3 260 szt., Gminy Kobylnica - 1084 szt, Gminy Miejskiej Ustka - 823 szt., Gminy Słupsk 303 szt. oraz Gminy Dębnica Kaszubska - 102 szt. Planowana do modernizacji liczba punktów świetlnych stanowi ok. 43,2% wszystkich lamp istniejących w systemach oświetleniowych partnerów Projektu.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z emisją. Efektem projektu będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 1 960,51 tony równoważnika CO2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 2365,92 MWh/r łącznie dla całego zakresu projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia kwiecień 2017 r. – listopad 2020 r.  Wydatki ogółem w projekcie: 28 860 795,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego: 23 674 510,13 zł w tym:

- Miasto Słupsk - wydatki ogółem: 17 342 039,00 zł, dofinansowanie EFRR: 14 225 674,58 zł.

- Gmina Kobylnica wydatki ogółem: 4 616 881,00 zł, dofinansowanie EFRR: 3 787 227,48

- Gmina Miasto Ustka - wydatki ogółem: 5 640 000,00 zł 342 039,00 zł, dofinansowanie EFRR: 4 626 492 zł.

- Gmina Słupsk - wydatki ogółem: 916 175,00 zł, dofinansowanie EFRR: 751 538,35 zł.

- Gmina Dębnica Kaszubska - wydatki ogółem: 345 700,00 zł, dofinansowanie EFRR: 283 577,71 zł.

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej MOF Słupska

czwartek, 24 listopad 2016 13:02 Napisane przez

10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 5 477 910,64 zł na projekt pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6 444 600,75 zł. Projekt jest ujęty w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Projekt realizowany będzie przez Gminę Kobylnica (Partnera Wiodącego) w partnerstwie z Miastem Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (podmiot spoza sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze konkursu).

Przedsięwzięcie obejmie:

1. Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego poprzez dostosowanie lub adaptację (prace

remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, likwidację barier architektonicznych, wyposażanie placów zabaw, doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w sprzęt i pomoce dydaktyczne w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci, organizacja pomieszczeń dla dzieci w oddziałach integracyjnych i dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Kompleksowe wspomaganie przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Organizację zajęć dodatkowych, realizowanych poza pięciogodzinną bezpłatną podstawą programową, w tym zajęcia specjalistyczne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne i gimnastykę korekcyjną.

4. Indywidualizowane wsparcie dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in. opracowanie programów i realizację zajęć dodatkowych, przygotowanie kadry dydaktycznej oraz szkolenia dla opiekunów.

5. Pracę środowiskową z opiekunami prawnymi dzieci na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Efektem projektu będzie:

- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie – 200 szt.

- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 1 252 osób

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 112 osób

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu – 23 osoby

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2018 r.

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

piątek, 21 październik 2016 11:06 Napisane przez

Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie zintegrowanego projektu złożonego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na projekt zintegrowany składają się:

1) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Poddziałaniu 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, Całkowita wartość: 6 294 749,74 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 665 274,77 zł .

2) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Całkowita wartość: 6 426 610,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 462 618,47 zł.

Szkoły objęte projektem zintegrowanym:

- Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Słupsku

- Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.

Cele szczegółowe to:

- Zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi

- Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy

- Wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych

- Poszerzenie oferty w kształceniu ustawicznym, odpowiadającej bieżącym potrzebom pracodawców.

- Dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Zakres projektu zintegrowanego obejmuje:

- podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 1050 uczniów (staże, praktyki, wizyty studyjne, kursy, zajęcia dodatkowe);

- doradztwo edukacyjno – zawodowe;

- doskonalenie kompetencji zawodowych 37 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże, kursy, zajęcia);

- doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne;

- prace inwestycyjne - adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego.  

Oba projekty uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie. Realizację projektu zintegrowanego zaplanowano do końca 2021 roku.

W dniu 14.10.2016 w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 Miasto Słupsk złożyło wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”. Projekt ujęty w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla MOF Słupska.

Projekt realizowany będzie przez Lidera projektu - Miasto Słupsk wraz partnerami tj. Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Słupsk.

Przedmiotem projektu będzie modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych LED poprzez m.in.:

- wymianę najbardziej wyeksploatowanych opraw ulicznych,

- wymianę lub dogęszczenie słupów,

- wymianę wysięgników, przewodów zasilających i zabezpieczeń opraw.

Prace obejmą m.in. prace demontażowe i montażowe, usługi projektowe i usługi nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z emisją.

Efektem prac projektu będzie modernizacja 5 572 punktów świetlnych, spadek emisji CO2 o 1960,51ton/rok oraz roczne zmniejszenie zużycia energii o ok. 2365,92 Mwh/rok.

Całkowita wartość inwestycji to 28 860 795,00. Planowane dofinansowanie to 82,03 %.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z regulaminem konkursu:
luty 2017 r. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020.

Plany MOF Słupska na perspektywę 2014-2020

środa, 07 wrzesień 2016 00:00 Napisane przez

Miasto Słupsk przygotowując się do realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów dotyczących miast i ich obszarów funkcjonalnych, w połowie 2013 r. wyłoniło Wspólną Reprezentację Obszaru Funkcjonalnego Słupska (ROFS), utworzoną w celu określenia i wynegocjowania z Zarządem Województwa Pomorskiego pakietu przedsięwzięć z różnych obszarów tematycznych, służących wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących Obszar Funkcjonalny Słupska. Wspólną Reprezentację Obszaru Funkcjonalnego Słupska stanowią przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które podjęły inicjatywę negocjacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego oraz przedstawiciele sektora pozarządowego, gospodarczego i nauki.

Współpraca Miasta Słupska, jako Lidera MOF z jednostkami samorządu terytorialnego z jego otoczenia m.in. w ramach wspólnych partnerskich projektów przyczyniać się powinna do wzmocnienia potencjału oraz integralności przestrzennej obszaru funkcjonalnego Słupska poprzez kompleksowe podejście do planowania rozwoju i rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się JST w obszarze funkcjonalnym Miasta Słupska. Współpraca z partnerami polegać powinna na uzgodnieniu i wspólnej realizacji przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym z różnych obszarów tematycznych służących wykorzystaniu szans rozwojowych.

W efekcie ponad dwuletnich prac Wspólnej Reprezentacji Obszaru Funkcjonalnego 29.06.2015 r. podpisano Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, które określa trzy kategorie przedsięwzięć:

- kwalifikujące się do objęcia preferencjami przy ocenie i wyborze do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020,

- udział podmiotów z MOF w przedsięwzięciach strategicznych Samorządu Woj. Pomorskiego,

- przedsięwzięcia z udziałem podmiotów MOF ubiegających się o dofinansowanie z krajowych źródeł finansowania.

Zintegrowane Porozumienie Terytorialne obejmuje pakiet 13 przedsięwzięć o łącznej wartości 336,6 mln zł i planowanym dofinansowaniu 223,5 mln zł, z czego 161,6 mln zł stanowić mają środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz 61,9 mln zł środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Poniżej znajduje się dokument Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska podpisany w dniu 29.06.2015 r. oraz kolejne wersje ZPT po renegocjowaniu poszczególnych przedsięwzięć.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Miasto Słupsk jako Lider projektu podpisało z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 na realizację przedsięwzięcia partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Projekt realizowany będzie w ramach podddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem partnerskiego projektu będzie termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka - 2, Gmina Kobylnica - 11, Gmina Słupsk - 2, Gmina Damnica - 4, Gmina Dębnica Kaszubska - 5 oraz Powiat Słupski- 3.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmie ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym o 57,14 %, zmniejszenie rocznego zużycia energii o 10 144 887,78 kWh/rok oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Planowane zakończenie przedsięwzięcia: październik 2019 r.

Wydatki ogółem: 40 031 342,68 zł , w tym kwalifikowane 37 437 242,04 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 555 971,72 zł

Konferencja podsumowująca projekt

poniedziałek, 31 sierpień 2015 19:37 Napisane przez

25 sierpnia 2015 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Projekt został zrealizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt realizowało Miasto Słupsk jako Lider Projektu wraz z Partnerami: Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica i Gminą Dębnica Kaszubska. Podczas konferencji podsumowano realizację projektu„Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” oraz przedstawiono jego efekty. Ponadto prezentację "Partnerstwo szansą na rozwój społeczno - gospodarczy MOF Słupska" przedstawił Bartosz Gwóźdź - Sproketowski, Wiceburmistrz Miasta Ustka. W ramach partnerskiego projektu przeprowadzono m.in. następujące działania:

 1. Zorganizowano szkolenie przedstawicieli partnerskich JST oraz wybranych podmiotów społeczno – gospodarczych z obszaru funkcjonalnego nt. zintegrowanego planowania rozwoju miasta wraz z jego otoczeniem.
 2. Sporządzono kompleksową diagnozę sytuacji MOF Słupsk służącą określeniu powiązań funkcjonalnych i obszarów współpracy JST.
 3. Opracowano Strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014- 2020, która stanowić ma narzędzie do realizacji wspólnej polityki w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, środowiskowym i kulturowym. Efektem jest wskazanie przedsięwzięć z różnych obszarów tematycznych służących wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących obszar.
 4. Sporządzono dokumentację dla wybranych inwestycji służących całemu obszarowi partnerstwa wybranych w drodze działań diagnostycznych i strategicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 427 950 zł, z tego dofinansowanie to 2 185 155 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Pobierz prezentację [9,39 Mb}

Kolejne dokumentacje w opracowaniu

środa, 08 lipiec 2015 18:29 Napisane przez

Informujemy, że Miasto Słupsk zawarło umowy na opracowanie analiz funkcjonalno – lokalizacyjnych filharmonii i hali widowiskowo – sportowej w Słupsku. Analizy mają na celu określenie potrzeby przebudowy istniejącej obiektów filharmonii i hali, bądź budowy nowych poprzez:

 • wstępną rynku,
 • oszacowanie możliwego popytu i zainteresowania rynku przedsięwzięciem,
 • wskazanie wariantów lokalizacji,
 • oszacowanie nakładów finansowych przedsięwzięcia,
 • wstępny program funkcjonowania obiektu,
 • przedstawienie modeli organizacyjnych i sposobu zarządzania obiektem,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia.

Konkursy na koncepcje urbanistyczno-architektoniczne

środa, 03 czerwiec 2015 00:00 Napisane przez

Informujemy, że w ramach realizowanego projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” przeprowadzono ogólnopolskie konkursy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych na:

 • Zagospodarowanie brzegów rzeki Słupi w Obszarze Funkcjonalnym Słupska. Więcej informacji na stronie:  http://www.architektsarp.pl/bulwary/
 • Zagospodarowanie węzła transportowego węzła transportowego miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych. Więcej informacji na stronie: http://www.architektsarp.pl/slupsk/

«startpoprz.12nast.koniec»
Strona 1 z 2

logotypy