Słupskie Kliny Zieleni

FE IS POIiŚ

W dniu 28 listopada 2017 r. Miasto Słupsk podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.  Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców pragnących aktywnie wykorzystać swój wolny czas. Dzięki nowoczesnemu i innowacyjnemu urządzeniu terenów zielonych w naszym mieście powstaną miejsca oferujące rekreację i wypoczynek mieszkańcom Słupska ze wszystkich grup wiekowych i o różnej sprawności fizycznej odpowiadający najwyższym europejskim standardom.
Projekt realizowany będzie w następujących lokalizacjach:

  • rejon Alei Brzozowej i ul. Nad Śluzami,
  • w okolicach ul. Hubalczyków i ul. Aluchny Emalianow,
  • rejon ul. Zaborowskiej,
  • rejon ul. Szafranka,
  • skwer przy ul. Lutosławskiego,
  • skrzyżowanie ulic Solskiego, Niedziałkowskiego i Krasińskiego,
  • kilkanaście ulic Śródmieścia - zieleń przyuliczna.

Zakres projektu:

- nowe nasadzenia zielenią wielogatunkową opartą na gatunkach rodzimych;

- odtworzenie szpalerów przyulicznych;

- ogólnodostępne strefy do wypoczynku, grillowania;

- place zabaw dla dzieci;

- ścieżki spacerowe;

- biegostrada;

- miejsca pod siłownie zewnętrzne;

- montaż elementów małej architektury;

- wymiana nawierzchni utwardzonej.

Cele i efekty realizacji projektu:

- zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej, tereny objęte projektem: 15.20 ha, a ponad 6 ha to dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna;

- kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych;

- zwiększenie różnorodności biologicznej miasta oraz ochrona przyrody poprzez budowę budek i poideł dla ptaków oraz domków dla owadów, a także zakładaniu łąk kwietnych zamiast trawników;

- poprawa jakości powietrza i podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez redukcję CO2 i poprawę poziomu wilgotności w atmosferze;

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

- podniesienie atrakcyjności Miasta jako miejsca zamieszkania;

- zmniejszenie stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych;

- ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych;

- pochłanianie hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń;

- zmniejszenie spływu powierzchniowego oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych;

Okres realizacji: lata 2017 - 2019

Wartość projektu: 5 929 646,33 zł

Dofinansowanie ze środków UE (Fundusz Spójności): 4 429 646,32 zł

 

Ostatnio zmieniany środa, 14 luty 2018 09:23

logotypy