Węzeł transportowy MOF Słupska

efrr rpo

W dniu   12 września 2017 r. Miasto Słupsk zawarło z Zarządem Województwa Pomorskiego Umowę nr: RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. “Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ogólnodostępnego dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz bezpłatnymi parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”, „Kiss&Ride”. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięty i efektywnie funkcjonujący zintegrowany publiczny transport zbiorowy w skali powiatowej i regionalnej. W tym celu planuje się:

 • budowę układu drogowego umożliwiającego wpięcie węzła w system dróg wyższego rzędu, w tym ul. Sobieskiego, budowę oświetlonych chodników, ciągów pieszo–rowerowych, ścieżek rowerowych;

 • zakup 5 szt. taboru komunikacji miejskiej;

 • budowę budynków obsługi węzła wraz z niezbędnym wyposażeniem;

 • wprowadzenie systemu biletu elektronicznego (karty miejskiej);

 • rozwinięcie sytemu dynamicznej informacji pasażerskiej;

 • wprowadzenie elementów priorytetów dla transportu zbiorowego;

 • kampanię informacyjno-edukacyjną promującą transport zbiorowy.

Cele i efekty Projektu:

 • poprawa dostępności, sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym;

 • przeciwdziałanie powstawaniu obszarów komunikacyjnego wykluczenia;

 • zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego (wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego);

 • wzmocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność niskoemisyjna);

 • zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców;

 • poprawa atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego, w tym dla osób niepełnosprawnych;

 • rozwój terenów przyległych do węzła - rewitalizacja gospodarcza i społeczna obszaru;

 • poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

Wskaźniki:

- liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - 1 szt.

- liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
- liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 5 szt.
- wzrost liczby pasażerów przewiezionych w ramach kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich z węzła w roku 2023 o 1500 osób na dobę w stosunku do roku 2012.
- wprowadzenie systemu biletu elektronicznego - 1 szt.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 44 983 996,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 39 692 659,98 PLN.

Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie nieprzekraczającej: 33 738 760,98 PLN.

Ostatnio zmieniany czwartek, 18 styczeń 2018 10:08

logotypy