Upowszechnianie edukacji przedszkolnej MOF Słupska

efs10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 5 477 910,64 zł na projekt pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6 444 600,75 zł. Projekt jest ujęty w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Projekt realizowany będzie przez Gminę Kobylnica (Partnera Wiodącego) w partnerstwie z Miastem Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (podmiot spoza sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze konkursu).

Przedsięwzięcie obejmie:

1. Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego poprzez dostosowanie lub adaptację (prace

remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, likwidację barier architektonicznych, wyposażanie placów zabaw, doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w sprzęt i pomoce dydaktyczne w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci, organizacja pomieszczeń dla dzieci w oddziałach integracyjnych i dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Kompleksowe wspomaganie przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Organizację zajęć dodatkowych, realizowanych poza pięciogodzinną bezpłatną podstawą programową, w tym zajęcia specjalistyczne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne i gimnastykę korekcyjną.

4. Indywidualizowane wsparcie dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in. opracowanie programów i realizację zajęć dodatkowych, przygotowanie kadry dydaktycznej oraz szkolenia dla opiekunów.

5. Pracę środowiskową z opiekunami prawnymi dzieci na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Efektem projektu będzie:

- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie – 200 szt.

- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 1 252 osób

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 112 osób

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu – 23 osoby

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2018 r.

Ostatnio zmieniany czwartek, 18 styczeń 2018 10:48

logotypy