Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

pasek EFSI

Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie zintegrowanego projektu złożonego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na projekt zintegrowany składają się:

1) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Poddziałaniu 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, Całkowita wartość: 6 294 749,74 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 665 274,77 zł .

2) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Całkowita wartość: 6 426 610,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 462 618,47 zł.

Szkoły objęte projektem zintegrowanym:

- Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Słupsku

- Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.

Cele szczegółowe to:

- Zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi

- Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy

- Wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych

- Poszerzenie oferty w kształceniu ustawicznym, odpowiadającej bieżącym potrzebom pracodawców.

- Dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Zakres projektu zintegrowanego obejmuje:

- podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 1050 uczniów (staże, praktyki, wizyty studyjne, kursy, zajęcia dodatkowe);

- doradztwo edukacyjno – zawodowe;

- doskonalenie kompetencji zawodowych 37 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże, kursy, zajęcia);

- doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne;

- prace inwestycyjne - adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego.  

Oba projekty uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie. Realizację projektu zintegrowanego zaplanowano do końca 2021 roku.

Ostatnio zmieniany czwartek, 12 wrzesień 2019 12:38

logotypy