Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego MOF Słupska

W dniu 14.10.2016 w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 Miasto Słupsk złożyło wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”. Projekt ujęty w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla MOF Słupska.

Projekt realizowany będzie przez Lidera projektu - Miasto Słupsk wraz partnerami tj. Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Słupsk.

Przedmiotem projektu będzie modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych LED poprzez m.in.:

- wymianę najbardziej wyeksploatowanych opraw ulicznych,

- wymianę lub dogęszczenie słupów,

- wymianę wysięgników, przewodów zasilających i zabezpieczeń opraw.

Prace obejmą m.in. prace demontażowe i montażowe, usługi projektowe i usługi nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z emisją.

Efektem prac projektu będzie modernizacja 5 572 punktów świetlnych, spadek emisji CO2 o 1960,51ton/rok oraz roczne zmniejszenie zużycia energii o ok. 2365,92 Mwh/rok.

Całkowita wartość inwestycji to 28 860 795,00. Planowane dofinansowanie to 82,03 %.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z regulaminem konkursu:
luty 2017 r. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020.

logotypy