Plany MOF Słupska na perspektywę 2014-2020

Miasto Słupsk przygotowując się do realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów dotyczących miast i ich obszarów funkcjonalnych, w połowie 2013 r. wyłoniło Wspólną Reprezentację Obszaru Funkcjonalnego Słupska (ROFS), utworzoną w celu określenia i wynegocjowania z Zarządem Województwa Pomorskiego pakietu przedsięwzięć z różnych obszarów tematycznych, służących wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących Obszar Funkcjonalny Słupska. Wspólną Reprezentację Obszaru Funkcjonalnego Słupska stanowią przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które podjęły inicjatywę negocjacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego oraz przedstawiciele sektora pozarządowego, gospodarczego i nauki.

Współpraca Miasta Słupska, jako Lidera MOF z jednostkami samorządu terytorialnego z jego otoczenia m.in. w ramach wspólnych partnerskich projektów przyczyniać się powinna do wzmocnienia potencjału oraz integralności przestrzennej obszaru funkcjonalnego Słupska poprzez kompleksowe podejście do planowania rozwoju i rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się JST w obszarze funkcjonalnym Miasta Słupska. Współpraca z partnerami polegać powinna na uzgodnieniu i wspólnej realizacji przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym z różnych obszarów tematycznych służących wykorzystaniu szans rozwojowych.

W efekcie ponad dwuletnich prac Wspólnej Reprezentacji Obszaru Funkcjonalnego 29.06.2015 r. podpisano Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, które określa trzy kategorie przedsięwzięć:

- kwalifikujące się do objęcia preferencjami przy ocenie i wyborze do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020,

- udział podmiotów z MOF w przedsięwzięciach strategicznych Samorządu Woj. Pomorskiego,

- przedsięwzięcia z udziałem podmiotów MOF ubiegających się o dofinansowanie z krajowych źródeł finansowania.

Zintegrowane Porozumienie Terytorialne obejmuje pakiet 13 przedsięwzięć o łącznej wartości 336,6 mln zł i planowanym dofinansowaniu 223,5 mln zł, z czego 161,6 mln zł stanowić mają środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz 61,9 mln zł środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Poniżej znajduje się dokument Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska podpisany w dniu 29.06.2015 r. oraz kolejne wersje ZPT po renegocjowaniu poszczególnych przedsięwzięć.

Ostatnio zmieniany piątek, 09 grudzień 2016 08:45

logotypy