Wydrukuj tę stronę

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia

 

efrr rpoW dniu 4 grudnia 2017 r. Miasto Słupsk podpisało z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w ramachpoddziałania 8.1.2 RPO WP 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację.

Zakres projektu:

1.1. Wykreowanie przestrzeni publicznej na obszarach nadrzecznych wraz z budową elementów infrastrukturalnych poprawiających dostępność komunikacyjną – odcinek 700m, dwie kładki z odnogą, pow. terenów zielonych 3 ha;

1.2. Przebudowa i modernizacja infrastruktury w ciągu pasów drogowych ul.: Mostnika, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów, Armii Krajowej - poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów aktywizacji społecznej, kulturalnej oraz polityki opiekuńczej- dł.1760 m;

1.3. Odbudowa i rewaloryzacja Baszty Obronnej wraz z budynkiem przymurnym na potrzeby stworzenia Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu - „Obalmy mury” (F.Nullo)– łączna pow. zabudowy 229,25 m2;

1.4. Remont podwórka na terenach nadrzecznych ogranicz. ul. Partyzantów, A. Krajowej, Szkolna – pow. 0,6 ha;

2. Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – pow. użytkowa wozowni 1806,91 m2;

3. Kwartały zabudowy w rejonie ul. Długiej, w tym:

3.1. Przebudowa infrastruktury w pasach drogowych ul. Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego, Świętopełka - dł. 1483,55 m;

3.2. Zagospodarowanie podwórek w rejonie ul. Długiej, przy Placówce Wsparcia Dziennego oraz DPS - pow. ok.1 ha;

3.3. Remont i przebudowa obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki” – pow. użytkowa ok. 197,74 m2;

4. Rewaloryzacja istniejących skwerów na OR (Park Waldorffa, Pl. Powstańców Warszawy, Al. Sienkiewicza) -pow. 4,8 ha;

5. Remont i przebudowa wnętrz kamienicy Freundlicha na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia – pow. użytkowa ok. 542,17 m2;

6. Renowacja, rewaloryzacja i remont wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków -16 komunalnych i 45 wspólnot mieszkaniowych;

7. Cross–financing – „Miasto bliskie” - realizacja przedsięwzięć służących zwiększeniu zaangażowania mieszkańców oraz rozwoju postaw społecznych poprzez drobne interwencje w miejscach wskazanych przez mieszkańców obejmujące nasadzenia roślin na terenach publicznych, montaż ławek i innych elementów małej architektury, montaż lamp, opraw oświetleniowych, likwidacja barier architektonicznych.

Cele realizacji projektu:

- tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej,

-integracja mieszkańców, w tym międzypokoleniowa,

- wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

Efekty realizacji:

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 265,2 ha;

- liczba mieszkańców na obszarze objętych wsparciem - 22320 os.;

- liczba wspartych obiektów - 65 szt. (w tym 61 budynków mieszkalnych);

- poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji;

- wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego;

- pobudzenie aktywności społeczno – zawodowej i obywatelskiej mieszkańców;

- rewaloryzacja, modernizacja i adaptacja istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych;

- poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz wizerunku i atrakcyjności obszaru rewitalizacji.

Okres realizacji: 2017-2022

Całkowita wartość projektu: 69 585 996,99 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 35 949 243,36 zł

Ostatnio zmieniany środa, 20 czerwiec 2018 07:44

Najnowsze od